Her vil det komme mer informasjon angående våre leievilkår. Inntil fullstendig dokument er utviklet av juridisk oppdragstaker, viser vi til disse reglene:

1: Alt innleid utstyr brukes på eget ansvar. Konnerud Maskinutleie AS er på ingen måte ansvarlig for skader påført person eller eiendom, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra Konnerud Maskinutleies side. Alle brukere av innleid utstyr er selv ansvarlig for å utføre jobben på en sikker måte, ved å skaffe seg nødvendig informasjon, verneutstyr, opplæring eller sertifikater.

2: Alt innleid utstyr skal vaskes og etterfylles med riktig type drivstoff etter bruk. Kunden er inneforstått med at kostnader som følge av at dette ikke er etterfulgt, vil bli etterfakturert, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

3:  I situasjoner hvor skader er påført utstyr som følge av uaktsom bruk, eller  i omstendigheter hvor kunden burde forstått at utstyret vil bli påført unormal slitasje,  vil kunde stå økonomisk ansvarlig for reparasjoner.
Utredning og reparasjon av skader vil gjøres av kompetent tredjepart.

4: Alt innleid utstyr er å anse som i kundens forvaring etter overlevering. Dette vil si at alt innleid utstyr skal sikres mot tyveri og hærverk. Stjålet utstyr som ikke er sikret, vil kreves erstattet.

5: Kunde har ikke anledning til å låne bort eller fremleie innleid utstyr til tredjepart, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

6: Konnerud Maskinutleie AS forplikter seg til å utlevere utstyr i forsvarlig stand, samt å kontrollere og vedlikeholde dette med jevne mellomrom.

7: Kunde forplikter seg til å snarest mulig rapportere inn skader eller mangler på utstyr, være seg skader påført av kunde, eller mangler ved overlevering.
Små mangler som ikke har noe å si for driftsikkerheten eller utstyrets funksjon, vil ikke prioriteres reparert av Konnerud Maskinutleie AS før utstyret står ledig.